RODO

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności w Nowych Bielicach z siedzibą w Nowych Bielicach 32A, 76-039 Biesiekierz
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. T. Kościuszki 3
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Osinie 62, 72-221 Osina
 • Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” z siedzibą w Będzinie 21, 76-037 Będzino
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Malechowie 22A, 76-142 Malechowo
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór „Betel” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 13
 • Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Zachodniopomorski Filia z siedzibą w Stargardzie przy ul. Kochanowskiego 24
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stepnicy przy ul. Kościuszki 4
 • Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej z siedzibą w Węgorzynie przy ul. Jagiellońskiej 8/3
 • Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu 121/3
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Maszewie na Placu Wolności 2
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1
 • Stowarzyszenie Jeden Za Wszystkich Wszyscy Za Jednego z siedzibą w Dolicach przy ul. Wiejskiej 4
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Połczynie Zdroju przy ul. Koszalińskiej 8A
 • Szczecinecka Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16
 • Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie” z siedzibą w Darłowie przy ul. O. Damiana Tynieckiego
 • Fundacja GREEN EUROPE z siedzibą w Białogardzie na Placu Wolności 5
 • Stowarzyszenie „PRO BONO” z siedzibą w Szczecinku przy ul. Sikorskiego 1
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Postominie 30, 76-113 Postomino
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Kadam z siedzibą w Ińsku przy ul. Przybrzeżnej 1
 • Powiatowe Stowarzyszenie Idziemy Razem z siedzibą w Gryficach przy ul. Irysowej 10
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kozielicach 73, 74-204 Kozielice
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 2
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orle i Okolic „Żyj Lepiej” z siedzibą w Orle 22/2, 72-314 Radowo Małe
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rąbinie 29A, 78-331 Rąbino
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” z siedzibą w Polanowie przy ul. Dworcowej 12a
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Złocieńcu na Placu 650 Lecia 1
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Przybiernowie przy ul. Cisowej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Boleszkowicach przy ul. Słonecznej 24
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 12
 • Łączy Nas Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Wojska Polskiego 6a/9
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI” z siedzibą w Sielsku 41, 73-155 Węgorzyno

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.


WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

W związku z korzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach programu Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” i przekazaniem danych osobowych,  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Nowych Bielicach, z siedzibą w Nowych Bielicach 32a, 76-039 Biesiekierz (dalej: „ADMINISTRATOR”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowe Bielice 32a, 76-039 Biesiekierz. lub drogą e-mailową pod adresem: bzkoszalin@wp.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl/
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu korzystania z pomocy żywnościowej oraz udziału w działaniach towarzyszących, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
 5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym: MRPiPS, KOWR, Federacji Polskich Banków żywności oraz innym podmiotom, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 7. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od dnia rozliczenia Programu.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z programu POPŻ.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowiązek informacyjny – kontakt strona internetowa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Nowych Bielicach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kwiatowa 39, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kwiatowa 39, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 Obowiązek informacyjny – 1%

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas przekazywania 1% podatku na rzecz Banku Żywności informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Nowych Bielicach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kwiatowa 39, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kwiatowa 39, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu umożliwienia podziękowania za przekazanie datku – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urząd Skarbowy.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Administratora, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania 1% podatku, w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.