Opis podprogramu 2014

PODPROGRAM 2014

Od grudnia 2014 roku realizujemy działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 jest dotarcie z pomocą w postaci paczki żywnościowej do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce, na zasadach określonych szczegółowo poniżej.Prócz wsparcia w postaci paczki żywnościowej, w organizacjach bezpośrednio dystrybuujących żywność do osób najbardziej potrzebujących, osoby uczestniczące w Programie mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego, obejmujących różne wspólne inicjatywy i działania integrujące na rzecz społeczności lokalnej, działania wspierające w wychodzeniu z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, informowanie o miejscach, w których można skorzystać ze specjalistycznych form wsparcia – w zależności od potrzeb i specyfiki danego regionu oraz działań realizowanych w danej organizacji. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Paczka żywnościowa obejmuje zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych z 5 grup towarowych:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe,
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe,
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe,
  • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe,
  • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe,

W podprogramie 2014 przekazaliśmy 443,1834 tony żywności. We współpracy z 21 organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi wsparliśmy 27 774 osoby potrzebujące.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.